Claire Magazine

Soundtrack to Life

Latest post

Người cũ chỉ nên nhìn lại, đừng nên tìm về

Khi tình yêu chỉ còn là cố gắng duy trì, cả hai lựa chọn kết thúc. Hoặc một trong hai làm sai rồi trở về để bắt đầu lại từ đầu và cho rằng bản thân đã biết sự quan…